Terms & Conditions

Medlemsvillkor

Genom dessa medlemsvillkor fastställs ett lagligt bindande kontrakt mellan Keys Concierge Limited (”KEYS CONCIERGE” eller ”vi”) och varje person som är medlem av eller som får åtkomst till eller använder [ett] [något] Keys Lifestyle Concierge-program (”medlem” eller ”du”) och ska gälla alla varor och/eller tjänster som beställs från eller tillhandahålls dig av KEYS CONCIERGE eller någon leverantör.

1. TOLKNING

1.1   Definitioner:
Avgifter: avgifterna som betalas av dig för varor och/eller tjänster från leverantörer i enlighet med paragraf 5.

Villkor: de villkor som ändras från tid till annan i enlighet med paragraf 9.4.

Kontrakt: kontraktet mellan dig och KEYS CONCIERGE för medlemskap och för tillhandahållande av tjänster i enlighet med dessa villkor.

Anslutningsavgift: engångsavgiften för medlemskap som betalas av medlemmen till KEYS CONCIERGE vid godkännande av en medlemsansökan, i enlighet med paragraf 3.1.

Keys-poäng: poäng som kan tilldelas dig av KEYS CONCIERGE när du blir medlem och när du gör kvalificerande inköp av tjänster som ska användas för köp av olika fritids- och reseprodukter världen runt.

Medlemskap: medlemskap i [ett] [något] Keys Lifestyle Concierge-program.
Medlemskort kortet som utfärdas till medlemmar av KEYS CONCIERGE vid godkännandet av en medlemsansökan i enlighet med paragraf 2.2.

Medlemsavgifter: avgifterna avseende medlemskap som meddelas medlemmarna vid ansökan om och före förnyelse av medlemskap i enlighet med paragraf 3.

Medlemsnivåer: medlemsnivåer eller -kategorier inom alla Keys Lifestyle Concierge-program.

Beställning: varje beställning eller begäran från dig till KEYS CONCIERGE för leverans av varor och/eller tjänster från KEYS CONCIERGE eller en leverantör.

Tjänster: concierge- och livsstilshanteringstjänster som tillhandahålls eller arrangeras av KEYS CONCIERGE till eller för dig eller dess medlemmar generellt som en del av medlemskapet.

Leverantör: innebär en leverantör som anlitas av KEYS CONCIERGE på uppdrag av och som ombud för en medlem för att tillhandahålla varor och/eller tjänster till medlemmen.

Webbplats: betyder webbplatsen på https://www.keys-concierge.com/

1.2 Tolkning:

(a) En hänvisning till en lag eller stadga innebär en referens till det som ändrats eller utfärdats som ny lagstiftning. En referens till en stadga eller lagstadgad bestämmelse inkluderar all underordnad lagstiftning till denna stadga eller lagstadgade bestämmelse, i ändrad eller på nytt utfärdad form.

(b) en fras som införs genom de inkluderade villkoren inklusive, inkluderar, ett speciellt eller liknande uttryck, ska tolkas som illustrativ och ska inte begränsa innebörden av de ord som föregår detta.

(c) en hänvisning till något skriftligt inkluderar e-post.

2. KONTRAKTSGRUND FÖR MEDLEMSKAP OCH TJÄNSTER

2.1 Medlemsansökningar skal göras i sådan form som kan specificeras från tid till annan av oss och är föremål för godkännande av KEYS CONCIERGE enligt eget gottfinnande. Medlemskap är inte överförbara.

2.2 Utgående från godkännande av din medlemsansökan och mottagandet av din anslutningsavgift och första årets medlemsavgift, utfärdar KEYS CONCIERGE till dig ett medlemskort och aktuell medlemskapsdokumentation. När ditt medlemskap har utfärdats av oss, är det är personligt och du ansvarar för att det inte används av någon annan person utan vårt förhandstillstånd och att ett användarnamn och lösenord som utfärdats till dig av oss för användning av webbplatsen, hålls konfidentiellt. Du samtycker till att omedelbart meddela KEYS CONCIERGE om du tror att ditt användarnamn och lösenord har använts av någon obehörig.

2.3 KEYS CONCIERGE kan skapa separata program för medlemmar med specificerade förmåner och villkor, vilket kan inkludera, utan begränsning till, specialpriser, tillgång till rabatter eller produkter och tjänster som inte är allmänt tillgängliga. Kvalificering för medlemskap i sådana program bestäms av KEYS CONCIERGE, enligt eget gottfinnande, och ytterligare avgifter kan debiteras och ytterligare eller alternativa villkor kan gälla i samband med sådana program (inklusive sådana från tredje part som tillhandahåller produkter eller tjänster som är tillgängliga via sådana program). KEYS CONCIERGE kan upphäva, ändra, upphöra att erbjuda eller begränsa tillgången till sådana program och/eller deras förmåner och villkor, efter eget gottfinnande.

2.4 Varje beställning av varor och/eller tjänster utgör ett erbjudande av dig att köpa sådana varor och/eller tjänster i enlighet med dessa villkor och ska endast anses vara accepterat när KEYS CONCIERGE utfärdar ett skriftligt godkännande av beställning, vid vilken tidpunkt och på vilket datum ett kontrakt ska träda ikraft i förhållande därtill. Du bekräftar och godkänner att KEYS CONCIERGE kan acceptera provisioner avseende leverans av produkter eller tillhandahållandet av tjänster från en leverantör.

2.5 Varje beskrivning eller reklam som utfärdats av KEYS CONCIERGE och alla beskrivningar och illustrationer i KEYS CONCIERGES kataloger eller broschyrer eller på webbplatsen, är endast utfärdade eller publicerade i syfte att ge en ungefärlig uppfattning om de varor eller tjänster som beskrivs i dem. De skall inte ingå som en del av avtalet och har inte verkan av ett avtal.

2.6 Grunden för utfärdandet och användningen av Keys-poäng ska ske på eget gottfinnande av KEYS CONCIERGE och kan variera beroende på det eller de program som du är medlem i och den eller de relevanta medlemskapsnivån(erna).

3. MEDLEMSAVGIFTER

3.1 En anslutningsavgift och medlemsavgifter för det första året av ditt medlemskap ska betalas till fullo efter det vi godkänt din medlemskapsansökan. Medlemsavgifter för därpå följande års medlemskap meddelas alla medlemmar i förväg eller på deras årliga förnyelsedatum för förnyelse och betalas till fullo på eller före sådana förnyelsedatum. Om du har auktoriserat direktdebitering eller betalning med kredit- eller betalkort, debiterar vi förnyelsemedlemsavgifterna på ditt årliga förnyelsedatum eller upp till 28 dagar i förväg.

3.2 Du har rätt att avsluta ditt medlemskap skriftligen för en period på 14 dagar efter den dag som vi godkände din medlemsansökan. I fall av ett sådant avslutat medlemskap kommer vi att återbetala den anslutningsavgift och de medlemsavgifter som vi fått av dig, förutom kostnaden för eventuella tjänster som tillhandahållits dig fram till datumet för ifrågavarande avslutning.

3.3 KEYS CONCIERGE förbehåller sig rätten att avsluta eller suspendera ditt medlemskap när som helst, enligt eget rimligt gottfinnande. I händelse av att KEYS CONCIERGE avslutar ditt medlemskap, återbetalar vi återstoden av din aktuella årliga medlemsavgift på pro rata-basis för den återstående perioden som den årliga medlemsavgiften avser.

3.4 Du måste meddela oss skriftligen minst 30 dagar före ditt årliga förnyelsedatum om du inte vill förnya ditt medlemskap eller om du vill tillfälligt uppskjuta en nominerad användares åtkomst till Keys Lifestyle Concierge-programmet (vilket sedan kan återinföras från år till år). Om du inte meddelar oss med detta, förnyas ditt medlemskap automatiskt och därefter måste den aktuella medlemsavgiften betalas vid en sådan förnyelse.

3.5 Om du önskar uppgradera ditt medlemskap till en högre medlemsnivå under loppet av något medlemskapsår eller om vi rimligen kräver att du uppgradera ditt medlemskap baserat på din användning av tjänsterna, kommer en eventuell tilläggsmedlemsavgift att utgå på pro rata-basis.

3.6 Om inget annat anges i detta villkor 3, är medlemsavgifter inte återbetalningsbara. Anslutningsavgifter återbetalas inte under några som helst omständigheter.

4. BESTÄLLNINGAR OCH LEVERANS AV TJÄNSTER

4.1 KEYS CONCIERGE skall tillhandahålla eller anordna leverans av tjänster till dig under din medlemskapsperiod i enlighet med beställningar från dig som accepterats av oss och i den mån sådana tjänster är tillgängliga.

4.2 Du bekräftar och inser att varor eller tjänster som är tillgängliga via programmet Lifestyle Concierge kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande. Om en produkt eller tjänst som ingår i en beställning inte är tillgänglig, kan KEYS CONCIERGE enligt eget gottfinnande erbjuda dig ersättningsprodukter eller -tjänster av liknande art och standard. I sådana fall, kan du, enligt eget gottfinnande, antingen acceptera eller vägra att ta emot sådana ersättningsprodukter eller -tjänster och (om du inte accepterar dem) begära återbetalning till fullo av betalning som redan har gjorts till leverantören för den otillgängliga produkten eller tjänsten.

4.3 Du kan göra beställningar per telefon, e-post eller via hemsidan och alla beställningar är föremål för godkännande av KEYS CONCIERGE och relevant leverantör, i rimlig omfattning, innan ett kontrakt verkställs utgående från villkoren för tjänsterna som avses i sådana beställningar.

4.4 Du bekräftar och godkänner att kontraktet för leverans av varor och/eller tjänster i enlighet med en beställning är mellan dig och den relevanta leverantören och att KEYS CONCIERGE inte är part i ett sådant avtal. Det åligger de berörda leverantörerna att förse dig med de produkter och/eller tjänster som beställts av dig eller av oss å dina vägnar från tid till annan. KEYS CONCIERGE ska kommunicera med de relevanta leverantörerna å dina vägnar avseende sådana beställningar utom när vi anser att det är bättre för dig att kommunicera med leverantören direkt.

4.5 Tillhandahållande av varor och/eller tjänster, utgående från alla beställningar, ska omfattas villkoren som specificeras av leverantörerna av sådana varor och/eller tjänster och ska vara bindande för dig fr.o.m. tidpunkten för beställningen ifråga. Eventuell begäran om ändring eller upphävande av ett avtal som gjorts med leverantörer eller för återbetalningar, returer eller utbyte av varor som beställts från dem, måste meddelas leverantören direkt och ska underställas sådan leverantörs villkor och policyer. KEYS CONCIERGE har inga skyldigheter gentemot dig när en ändring eller ett upphävande av sådana avtal eller när en återbetalning, retur eller utbyte av varor som beställts inte accepteras av leverantören.

4.6 KEYS CONCIERGE skall göra rimliga ansträngningar för att uppfylla alla leveransdatum som anges i beställningar som accepterats, men sådana datum ska endast anses vara uppskattningar och ska inte anses vara väsentliga för leveransen av tjänster av KEYS CONCIERGE.

4.7 KEYS CONCIERGE och alla leverantörer ska ha rätt att göra sådana ändringar i tjänsterna vilka är nödvändiga för att följa tillämplig lag eller uppfylla säkerhetskrav, eller vilka inte väsentligt påverkar tjänsternas natur eller kvalitet och KEYS CONCIERGE eller den relevanta leverantören ska meddela dig i sådana fall.

4.8 KEYS CONCIERGE skall tillhandahålla eller säkerställa tillhandahållandet av sina tjänster till dig med rimlig omsorg och aktsamhet.

5. AVGIFTER OCH BETALNING FÖR TJÄNSTER

5.1 Du är ansvarig för betalning till leverantörer för alla produkter och/eller tjänster som tillhandahållits dig och som ska betalas omedelbart efter den berörda leverantörens datum för godkännande och du ska gottgöra och hålla KEYS CONCIERGE skadeslös avseende ansvar eller kostnader som KEYS CONCIERGE åsamkats i förhållande därtill.

5.2 Om du ger betalningskortuppgifter till KEYS CONCIERGE i syfte att beställa och betala för en produkt eller tjänst för din räkning, bekräftar och accepterar du att KEYS CONCIERGE har inget ansvar och ingen skyldighet för detta när KEYS CONCIERGE agerar i enlighet med dina instruktioner i förhållande därtill.

5.3 Du bekräftar och godkänner att en service- eller hanteringsavgift kan utgå till KEYS CONCIERGE för tillhandahållande eller inköp av vissa produkter och/eller tjänster. Vi kommer att meddela dig i förväg där sådan service- eller hanteringsavgift ska betalas och beloppet därav och i sådana fall är du ansvarig för betalning av sådan service- eller hanteringsavgift till KEYS CONCIERGE utöver kostnaden för produkterna och/eller tjänster som beställts av dig eller för din räkning.

5.4 Du ska betala alla belopp som förfaller till fullo utan kvittning, motkrav, avdrag eller kvarhållande förutom när avdrag eller innehållande krävs enligt lag.

5.5 Du är ansvarig för betalning av eventuell mervärdesskatt (moms) avseende någon beskattningsbar leverans för dig och för alla tillämpliga tullar eller andra skatter för varor och/eller tjänster som levereras till dig.

6. DINA ÅTAGANDEN

6.1 Du måste:
(a) ge rätta personuppgifter när du ansöker om medlemskap och omedelbart meddela KEYS CONCIERGE i

händelse av ändringar av personuppgifter eller annan information som du lämnat i samband med ditt medlemskap.

(b) säkerställa att villkoren i varje beställning är fullständiga och korrekta;

(c) samarbeta med KEYS CONCIERGE i alla frågor som rör tjänsterna;

(d) ge KEYS CONCIERGE och eventuella leverantörer, anställda, agenter, konsulter och underleverantörer, tillgång till dina lokaler, kontorslokaler och andra anläggningar där det rimligen krävs för tillhandahållandet av tjänsterna;

(e) tillhandahålla KEYS CONCIERGE och dess leverantörer med sådan information och material som KEYS CONCIERGE eller dess leverantörer rimligen kan behöva för att tillhandahålla tjänsterna, och säkerställa att sådan information är korrekt i alla väsentliga avseenden.

6.2 Om KEYS CONCIERGE eller dess leverantörer vid utförandet av sina skyldigheter enligt avtalet förhindras eller försenas av någon handling eller underlåtenhet av dig eller fel av dig att utföra någon relevant skyldighet:

(a) Ska KEYS CONCIERGE, utan att begränsa sina andra rättigheter eller gottgörelser, har rätt att avbryta genomförandet av tjänsterna tills du åtgärdat din försummelse, och hänvisa till din försummelse för att befria sig från förpliktelsen att fullgöra sina skyldigheter i den utsträckning som din försummelse förhindrar eller fördröjer KEYS CONCIERGE eller leverantören från detta fullgörande;

(b) KEYS CONCIERGE ansvarar inte för kostnader eller förluster som åsamkats eller drabbar dig som en direkt eller indirekt följ av KEYS CONCIERGE eller leverantörens underlåtenhet eller dröjsmål att utföra någon av de skyldigheter som anges i denna paragraf 6.2; och

(c) du ska ersätta KEYS CONCIERGE, efter en skriftlig begäran, för alla kostnader eller förluster som åsamkats KEYS CONCIERGE som en direkt eller indirekt följd av din försummelse.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING.

7.1 Ingenting i dessa villkor begränsar eller undantar KEYS CONCIERGES ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som orsakats genom försummelse eller vårdslöshet av dess anställda, agenter eller underleverantörer;

(b) bedrägeri eller bedräglig falsk framställning; eller

(c) brott mot de villkor som framgår av avsnitt 2 i lagen Supply of Goods and Services Act 1982 (titel och ostörd besittning) eller något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt gällande lag.

7.2 I enlighet med paragraf 7.1:

(a) KEYS CONCIERGE ska inte hållas ansvarig gentemot dig, vare sig i kontrakt, otillåten handling (inklusive vårdslöshet), för brott mot lagstadgad plikt, eller annars, för förlust av vinst, förlust av försäljning eller affärer, förlust av avtal eller kontrakt, förlust av goodwill och/eller liknande förluster, förlust av förväntade besparingar, förlust av varor, förlust av användning eller, förlust på grund av korruption av data eller information, vare sig direkt eller indirekt eller, särskilda, indirekta, följdskador eller ren ekonomisk förlust, kostnader, skador, skadestånd eller utgifter som uppstår under eller i samband med ditt medlemskap eller några beställningar; och

(b) KEYS CONCIERGES totala skadeståndsskyldighet till dig, vare sig i kontrakt, otillåten handling (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad plikt eller annars ska begränsas till det totala värdet av medlemsavgifterna som KEYS CONCIERGE har fått från dig.

7.3 KEYS CONCIERGE har inget ansvar för leverans av varor och/eller tjänster som görs av någon leverantör eller för någon handling eller underlåtenhet av någon leverantör eller för förluster eller kostnader som åsamkats dig som ett resultat därav.

7.4 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, undantas alla garantier och villkor som följer av lag eller sedvanerätt, i den utsträckning som tillåts enligt lag, från dessa villkor.

7.5 Denna paragraf 7 skall kvarleva uppsägning av ditt medlemskap och alla kontrakt för leverans av varor och/eller tjänster som gjorts under tiden för ditt medlemskap.

8. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

8.1 Dessa villkor skall gälla och vara bindande för dig och KEYS CONCIERGE efter det KEYS CONCIERGE godkänt din medlemsansökan och ska fortsätta att gälla under hela ditt medlemskap.

8.2 Utan begränsning av övriga rättigheter eller gottgörelse, kan KEYS CONCIERGE suspendera eller avsluta ditt medlemskap med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till dig om:

(a) du inte betalar ett belopp du är skyldig KEYS CONCIERGE senast på förfallodagen; eller

(b) du begår ett väsentligt brott mot någon del av dessa villkor.

8.3 Vid uppsägning av ditt medlemskap av någon anledning:

(a) ska du omedelbart betala till KEYS CONCIERGE alla utestående, obetalda medlemsavgifter med ränta.

(b) upplupna rättigheter, gottgörelser, ansvar och skyldigheter för parterna som vid upphörande eller uppsägning skall vara opåverkade, inklusive rätten att kräva skadestånd för eventuellt kontraktsbrott som skett vid eller före dagen för uppsägning eller utgången; och

(c) bestämmelser som uttryckligen eller underförstått är opåverkade av uppsägningen skall fortsätta att gälla i sin helhet.

9. ALLMÄNT

9.1 Force majeure. Ingendera parten ska anses bryta mot dessa villkor och inte heller vara ansvarig för försening i att utföra, eller underlåtenhet att utföra, någon av sina skyldigheter enligt dessa villkor om sådan fördröjning eller underlåtelse är en följd av händelser, omständigheter eller orsaker utanför respektive parts rimliga kontroll.

9.2 Överlåtelse och andra mellanhavanden.

(a) KEYS CONCIERGE kan när som helst tilldela, överlåta, inteckna, debitera, underlevera eller uppgöra på annat sätt med alla eller några av sina rättigheter enligt dessa villkor och kan lägga ut eller delegera på något sätt någon eller alla av sina skyldigheter enligt dessa villkor till någon tredje part eller agent.

(b) Du får inte, utan föregående skriftligt tillstånd från KEYS CONCIERGE, tilldela, överlåta, inteckna, debitera, underlevera, upprätta särskild fondförvaltning över eller handla på annat sätt med någon eller alla av rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.

9.3 Hela avtalet Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och KEYS CONCIERGE och ersätter och åsidosätter alla tidigare avtal, löften, bedyranden, garantier, utfästelser och överenskommelser mellan oss, vare sig skriftliga eller muntliga, avseende föremålet för detta.

9.4 Avvikelse. KEYS CONCIERGE kan ändra dessa villkor från tid till annan efter rimligt varsel och meddelar dig om eventuella ändringar innan sådana ändringar träder i kraft.

9.5 Friskrivning. En avsägelse av en rättighet eller gottgörelse gäller bara om den är skriftlig och ska inte betraktas som en avsägelse av någon efterföljande överträdelse eller försummelse. En försening eller uraktlåtenhet att utöva, eller en enstaka eller partiell utövning av, en rättighet eller gottgörelse ska inte:

(a) anses utgöra avsägelse av en annan rättighet eller gottgörelse; eller

(b) förhindra eller begränsa ytterligare utövande av denna eller någon annan rättighet eller gottgörelse.

9.6 Avbrytande. Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, olaglig eller icke-verkställbar, ska den anses vara modifierad i minsta möjliga mån för att göra den giltig, laglig och verkställbar. Om sådan ändring inte är möjligt, ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses vara borttagen. En ändring eller borttagning av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna paragraf skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten av resten av dessa villkor.

9.7 Tredje parter. Ingen annan än en part i dessa villkor ska ha någon rätt att genomdriva något av dessa villkor.

9.8 Gällande lag. Dessa villkor och eventuella tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår från eller i samband därmed eller dess föremål eller utformning skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

9.9 Jurisdiktion. Varje part samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv jurisdiktion vid tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår från eller i samband med dessa villkor eller deras föremål eller utformning.

* Affärsverksam och licensierad av Signallia Marketing Distribution, SA, (företaget) CIF-nummer A-76539030, baserad i Avenida San Francisco, nummer 12, Los Cristianos, Arona, CP 38650, Santa Cruz de Tenerife