Terms & Conditions

Voorwaarden en Bepalingen Van Het Lidmaatschap

Deze voorwaarden en bepalingen van het lidmaatschap geven een uiteenzetting van het wettelijk bindende contract tussen Keys Concierge Limited (“KEYS CONCIERGE” of “we/wij”) en elke persoon die lid is van of [het] [een] Keys Lifestyle Concierge programma opent of gebruikt (“lid” of “u”) en gelden voor alle goederen en/of diensten door u besteld bij of aan u geleverd door KEYS CONCIERGE of eventuele leveranciers.

1. INTERPRETATIE

1.1 Definities:

Kosten: – de door u verschuldigde kosten voor de levering van goederen en/of diensten door leveranciers conform clausule 5.

Voorwaarden: deze voorwaarden en bepalingen inclusief nu en dan aangebrachte wijzigingen conform clausule 9.4.

Contract: het contract tussen KEYS CONCIERGE en u voor het lidmaatschap en voor de levering van diensten conform deze voorwaarden.

Inschrijvingskosten: de eenmalige inschrijvingskosten aan KEYS CONCIERGE verschuldigd door het lid bij de aanvaarding van een lidmaatschapsaanvraag conform clausule 3.1.

Keys Credits: credits die door KEYS CONCIERGE aan u kunnen worden toegewezen wanneer u lid wordt en wanneer u een in aanmerking komende aankoop doet van diensten, en die gebruikt kunnen worden bij de aankoop van een assortiment van wereldwijde vrijetijds- en reisproducten.

Lidmaatschap: het lidmaatschap van [de] [een] Keys Lifestyle Concierge programma.

Lidmaatschapskaart: de kaart die door KEYS CONCIERGE aan zijn leden wordt afgegeven bij aanvaarding van een aanvraag van lidmaatschap conform clausule 2.2.

Contributie: de verschuldigde contributie die aan leden bekend gemaakt wordt bij de aanvraag van en vóór verlenging van het lidmaatschap conform clausule 3.

Lidmaatschapsniveaus: niveaus of categorieën van het lidmaatschap binnen alle Keys Lifestyle Concierge programma’s.

Bestelling: een bestelling of verzoek door u aan KEYS CONCIERGE voor de levering van goederen en/of diensten door KEYS CONCIERGE of een leverancier.

Diensten: alle diensten [conciërge en lifestyle management] geleverd of geregeld door KEYS CONCIERGE aan of voor u of zijn leden in het algemeen als onderdeel van hun lidmaatschap.

Leverancier: betekent elke leverancier die door KEYS CONCIERGE is ingeschakeld ten behoeve van en als tussenpersoon voor een lid, voor de levering van goederen en/of diensten aan dat lid.
Website: betekent de website op https://www.keys-concierge.com/

1.2 Interpretatie:

(a) Een referentie naar een statuut of wettelijk voorgeschreven voorziening is een referentie inclusief wijzigingen of herzieningen. Een referentie naar een statuut of wettelijk voorgeschreven voorziening omvat elke secundaire regelgeving volgend uit dat statuut of die wettelijk voorgeschreven voorziening, inclusief wijzigingen of herzieningen.

(b) Elke zin die de termen “inclusief”, “omvat”, “in het bijzonder” of een soortgelijke uitdrukking bevat, moet worden geïnterpreteerd als illustratie en mag geen beperking vormen van de betekenis van de woorden die aan die termen vooraf gaan.

(c) Een referentie naar schriftelijk of geschreven omvat ook e-mail.

2. GRONDSLAG VAN CONTRACT VOOR LIDMAATSCHAP EN DIENSTEN

2.1 Aanvragen van het lidmaatschap moeten worden ingediend in zodanige vorm als van tijd tot tijd door ons wordt gespecificeerd en zijn, uitsluitend naar eigen oordeel, afhankelijk van de aanvaarding door KEYS CONCIERGE. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

2.2 Afhankelijk van de aanvaarding van uw aanvraag van het lidmaatschap en ontvangst van de inschrijvingskosten en de contributie voor het eerste jaar, geeft KEYS CONCIERGE u een lidmaatschapskaart en de huidige lidmaatschapsdocumentatie. Wanneer wij u lid hebben gemaakt, is uw lidmaatschap voor u persoonlijk en moet u ervoor instaan dat het zonder onze voorafgaande toestemming niet door iemand anders wordt gebruikt en dat de gebruikersnaam en het wachtwoord die we aan u hebben gegeven voor het gebruik met betrekking tot de website, geheim worden gehouden. U verklaart dat u KEYS CONCIERGE onmiddellijk zult inlichten wanneer u denkt dat er onbevoegd gebruik is gemaakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

2.3 KEYS CONCIERGE kan aparte programma’s opzetten voor leden met gespecificeerde voordelen en voorwaarden, die mogelijk bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot speciale prijzen, toegang tot kortingen of tot producten en diensten die niet algemeen verkrijgbaar zijn. Toelating bij het
lidmaatschap van dergelijke programma’s wordt uitsluitend naar eigen oordeel door KEYS CONCIERGE bepaald en mogelijk worden bijkomende vergoedingen berekend; het is mogelijk dat bijkomende of alternatieve voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn in verband met dergelijke programma’s (inclusief de voorwaarden van derden die producten of diensten leveren die via zulke programma’s verkrijgbaar zijn). KEYS CONCIERGE kan de toegang tot deze programma’s en/of hun voordelen en de voorwaarden uitsluitend naar eigen oordeel opschorten, wijzigen, niet meer aanbieden of beperken.

2.4 Elke bestelling van de goederen en/of diensten bestaat uit een aanbieding door u om deze goederen en/of diensten conform deze voorwaarden te kopen en wordt uitsluitend geaccepteerd geacht wanneer KEYS CONCIERGE schriftelijk de aanvaarding van de bestelling bevestigt, en op dat moment en op die datum ontstaat een contract met betrekking daarop. U bevestigt en accepteert dat KEYS CONCIERGE provisie kan accepteren met betrekking tot de levering van producten of diensten door een leverancier.

2.5 Alle beschrijvingen of reclame door KEYS CONCIERGE en alle beschrijvingen of illustraties in de catalogi of brochures of op de website van KEYS CONCIERGE worden uitsluitend uitgegeven of gepubliceerd om bij benadering een idee te geven van de daarin beschreven goederen of diensten. Deze maken geen deel uit van het contract en hebben geen contractuele rechtsgeldigheid.

2.6 De grondslag van uitgifte en gebruik van Keys Credits is uitsluitend naar eigen inzicht en goeddunken van KEYS CONCIERGE en kan variëren afhankelijk van het programma waarvan u lid bent en het relevante lidmaatschapsniveau.

3. CONTRIBUTIE

3.1 De inschrijvingskosten en de contributie voor het eerste jaar van uw lidmaatschap zijn volledig verschuldigd bij onze aanvaarding van uw aanvraag van het lidmaatschap. De contributie voor de daaropvolgende jaren lidmaatschap wordt vooraf aan alle leden of op hun jaarlijkse verlengingsdatum bekendgemaakt en is volledig verschuldigd op of vóór deze verlengingsdatum. Wanneer u goedkeuring hebt gegeven voor een automatische afschrijving of voor betaling via een creditcard, dan innen we de contributie op uw jaarlijkse verlengingsdatum of maximaal 28 dagen daarvóór.

3.2 U hebt het recht om uw lidmaatschap schriftelijk te annuleren gedurende een periode van 14 dagen na de dag waarop wij uw aanvraag van het lidmaatschap accepteren. In het geval van een zodanige annulering betalen we alle van u ontvangen inschrijvingskosten en contributie terug, onder aftrek van de kosten van eventuele tot en met de datum van een zodanige annulering aan u verleende diensten.

3.3 KEYS CONCIERGE behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap naar eigen redelijk inzicht te allen tijde te annuleren of op te schorten. Indien KEYS CONCIERGE uw lidmaatschap annuleert, betalen we het saldo van de huidige jaarlijkse contributie terug, pro-rata voor de niet verlopen periode waarop de jaarlijkse contributie betrekking heeft.

3.4 U moet ons schriftelijk, minstens 30 dagen vóór uw jaarlijkse verlengingsdatum informeren als u uw lidmaatschap niet wilt verlengen of als u tijdelijk alle toegang tot het Keys Lifestyle Concierge programma door genomineerde gebruikers stil wilt leggen (deze kan dan op jaarlijkse basis weer worden geactiveerd). Indien u ons niet anders laat weten, wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd en is de op dat moment geldende contributie verschuldigd met betrekking tot deze verlenging.

3.5 Als u in de loop van uw lidmaatschapsjaar uw lidmaatschap wilt opwaarderen naar een hoger lidmaatschapsniveau of als we op redelijke gronden vereisen dat u uw lidmaatschap opwaardeert op basis van uw gebruik van de diensten, wordt eventuele extra verschuldigde contributie pro-rata berekend.

3.6 Behalve indien anders voorzien in deze voorwaarde 3, wordt contributie niet terugbetaald. Inschrijvingskosten worden in geen geval terugbetaald.

4. BESTELLINGEN EN LEVERING VAN DIENSTEN

4.1 KEYS CONCIERGE levert of regelt de levering van diensten aan u gedurende de periode van uw lidmaatschap conform de van u ontvangen bestellingen die door ons zijn geaccepteerd en afhankelijk van de leverbaarheid van die diensten.

4.2 U bevestigt en gaat ermee akkoord dat de goederen en/of diensten die via het Keys Lifestyle Concierge programma leverbaar zijn, op een gegeven moment zonder kennisgeving kunnen veranderen. Indien een product of dienst van een bestelling niet leverbaar is, kan KEYS CONCIERGE u uitsluitend naar eigen oordeel vervangende producten of diensten aanbieden met een overeenkomstige omschrijving en kwaliteit. In die gevallen kunt u naar eigen inzicht en goeddunken dergelijke vervangende producten en/of diensten accepteren of weigeren deze te accepteren en (indien niet geaccepteerd) volledige terugbetaling verzoeken van alle reeds aan de leverancier betaalde bedragen voor de niet beschikbare producten of diensten.

4.3 U kunt telefonisch, via e-mail of op de website bestellingen plaatsen; alle bestellingen zijn afhankelijk van de aanvaarding door KEYS CONCIERGE en de desbetreffende leverancier, redelijk handelend, voordat een contract ontstaat met betrekking tot de levering van diensten krachtens dergelijke bestellingen.

4.4 U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het contract voor de levering van goederen en/of diensten krachtens een bestelling tussen u en de desbetreffende leverancier is en dat KEYS CONCIERGE geen partij in een dergelijk contract is. De desbetreffende leveranciers zijn verantwoordelijk voor levering van alle door u of op een gegeven moment door ons namens u bestelde producten en/of diensten. KEYS CONCIERGE zal namens u met de desbetreffende leveranciers communiceren met betrekking tot dergelijke bestellingen tenzij het volgens ons beter is dat u rechtstreeks met de leverancier communiceert.

4.5 Op de levering van goederen en/of diensten krachtens bestellingen zijn alle voorwaarden en bepalingen van toepassing zoals gespecificeerd door de leveranciers van dergelijke goederen en/of diensten en deze zijn bindend voor u vanaf het moment van de desbetreffende bestelling. Alle verzoeken om wijziging of annulering van contracten met leveranciers of om terugbetaling, retournering of ruil van de bij hen bestelde goederen, moeten rechtstreeks aan de leverancier worden gericht en vallen onder de voorwaarden en beleidsregels van die leverancier. KEYS CONCIERGE is jegens u niet aansprakelijk wanneer de wijziging of annulering van zodanige contracten of de terugbetaling, retournering of ruil van de bestelde goederen niet door de leverancier wordt geaccepteerd.

4.6 KEYS CONCIERGE zal zich redelijk inspannen voor de inachtneming van de uitvoeringsdatums die in geaccepteerde bestellingen zijn gespecificeerd, maar al deze datums zijn slechts schattingen en het tijdstip is niet essentieel voor de uitvoering van diensten door KEYS CONCIERGE.

4.7 KEYS CONCIERGE en eventuele leveranciers hebben het recht om veranderingen aan te brengen in de diensten wanneer dat noodzakelijk is om aan geldende wetten of veiligheidsvoorschriften te voldoen, of die geen materiële aantasting betekenen van de aard of kwaliteit van de diensten, en KEYS CONCIERGE of de desbetreffende leverancier dient u in al dergelijke gevallen daarover te informeren.

4.8 KEYS CONCIERGE levert of regelt de levering van zijn diensten aan u met behulp van redelijke zorg en vaardigheid.

5. KOSTEN EN BETALING VAN DIENSTEN

5.1 U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle geleverde producten en/of aan u verleende diensten die onmiddellijk verschuldigd is bij aanvaarding van de bestelling door de desbetreffende leverancier en u vrijwaart KEYS CONCIERGE van alle aansprakelijkheid of kosten die door KEYS CONCIERGE worden gemaakt in verband daarmee.

5.2 Wanneer u betaalkaartinformatie aan KEYS CONCIERGE geeft ten behoeve van een bestelling en betaling van een product of dienst namens u, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat KEYS CONCIERGE daarvoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk is wanneer KEYS CONCIERGE conform uw instructies daarvoor handelt.

5.3 U bevestigt en gaat ermee akkoord dat er mogelijk servicevergoedingen of administratiekosten verschuldigd zijn aan KEYS CONCIERGE voor de levering of aankoop van bepaalde producten en/of diensten. We informeren u vooraf wanneer dergelijke servicevergoedingen of administratiekosten verschuldigd zijn en wat het bedrag is, en in dat geval bent u verantwoordelijk voor de betaling van al deze servicevergoedingen of administratiekosten aan KEYS CONCIERGE naast de prijs van de relevante producten en/of diensten die door u of namens u zijn besteld.

5.4 U dient alle verschuldigde bedragen volledig te betalen zonder vereffening, tegenvordering, aftrek of inhouding behalve de wettelijk vereiste aftrek of inhoudingen.

5.5 U bent verantwoordelijk voor betaling van alle door te berekenen btw met betrekking tot elke voor de btw belastbare levering aan u en voor alle geldende invoerrechten of andere belasting die verschuldigd is met betrekking tot de aan u geleverde goederen en/of diensten.

6. UW VERPLICHTINGEN

6.1 U moet:

(a) de juiste persoonlijke gegevens opgeven wanneer u het lidmaatschap aanvraagt en KEYS CONCIERGE onmiddellijk inlichten over alle veranderingen in uw persoonlijke gegevens of andere door u verschafte informatie in verband met uw lidmaatschap.

(b) controleren of elke bestelling volledig en nauwkeurig is ingevuld;

(c) in alle zaken met betrekking tot de diensten uw medewerking aan KEYS CONCIERGE verlenen;

(d) KEYS CONCIERGE en eventuele leveranciers, hun werknemers, tussenpersonen, adviseurs en toeleveringsbedrijven toegang tot uw pand, kantoor en andere faciliteiten geven wanneer dit redelijkerwijs vereist is voor de levering van de diensten;

(e) KEYS CONCIERGE en zijn leveranciers de informatie en materialen verschaffen die KEYS CONCIERGE of zijn leveranciers redelijkerwijs nodig kunnen hebben voor levering van de diensten, en ervoor zorgen dat dergelijke informatie in alle materiële opzichten accuraat is.

6.2 Indien de uitvoering van hun verplichtingen door KEYS CONCIERGE of leveranciers krachtens het
contract wordt verhinderd of uitgesteld door een handeling of nalatigheid door u of doordat u een relevante verplichting niet bent nagekomen:

(a) heeft KEYS CONCIERGE zonder beperking van zijn overige rechten of rechtsmiddelen het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten tot u uw verzuim goedmaakt, en om zich, gebaseerd op uw verzuim, te onttrekken aan al zijn verplichtingen voor zover uw verzuim het KEYS CONCIERGE of de leverancier onmogelijk maakt om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;

(b) is KEYS CONCIERGE niet aansprakelijk voor eventuele door u gemaakte kosten of geleden verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het feit dat KEYS CONCIERGE of de leverancier zijn verplichtingen niet of niet op tijd uitvoert, zoals uiteengezet in deze clausule 6.2; En

(c) moet u KEYS CONCIERGE op schriftelijk verzoek alle door KEYS CONCIERGE gemaakte kosten of geleden verliezen vergoeden die direct of indirect uit uw verzuim voortvloeien.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Niets in deze voorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van KEYS CONCIERGE’s aansprakelijkheid voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, tussenpersonen of toeleveringsbedrijven;

(b) fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken; Of

(c) schending van de voorwaarden geïmpliceerd door paragraaf 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982 (titel en ongestoord bezit) of een andere aansprakelijkheid die niet door de geldende wet kan worden beperkt of uitgesloten.

7.2 Afhankelijk van clausule 7.1:

(a) KEYS CONCIERGE is jegens u niet aansprakelijk, contractueel of onrechtmatig (inclusief nalatigheid), voor de schending van wettelijk voorgeschreven verplichtingen, of anderszins, voor verlies van winsten, verlies van verkopen of omzet, verlies van overeenkomsten of contracten, vermindering van goodwill en/of soortgelijke verliezen, verlies van verwachte besparingen, verlies van goederen, verlies van gebruik of verlies door beschadiging van gegevens of informatie, hetzij direct of indirect, of speciale, indirecte of gevolgschade of zuiver economisch verlies, kosten, schade of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met uw lidmaatschap of bestellingen; En

(b) De totale aansprakelijkheid van KEYS CONCIERGE jegens u, contractueel of onrechtmatig (inclusief nalatigheid), voor de schending van wettelijk voorgeschreven verplichtingen, of anderszins, is beperkt tot de totale waarde van de door KEYS CONCIERGE van u ontvangen contributie.

7.3 KEYS CONCIERGE is niet aansprakelijk voor de levering van producten en/of diensten aan u door een leverancier of voor enige handeling of nalatigheid van een leverancier of voor daardoor veroorzaakte verliezen of door u gemaakte kosten.

7.4 Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden zijn alle garanties, voorwaarden en andere door statuut of gewoonterecht geïmpliceerde bepalingen, voor zo ver toegestaan door de wet, volledig uitgesloten van deze voorwaarden.

7.5 Deze clausule 7 zal beëindiging van uw lidmaatschap en elk contract voor de levering van producten en/of diensten tijdens de looptijd van uw lidmaatschap overleven.

8. LOOPTIJD EN BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

8.1 Deze voorwaarden worden van kracht en bindend voor u en KEYS CONCIERGE op het moment van aanvaarding van uw lidmaatschapsaanvraag door KEYS CONCIERGE en blijven van kracht tijdens de looptijd van uw lidmaatschap.

8.2 Zonder beperking van zijn overige rechten of rechtsmiddelen kan KEYS CONCIERGE uw lidmaatschap met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving aan u opschorten of beëindigen als:

(a) u een aan KEYS CONCIERGE verschuldigd bedrag niet op de vervaldatum betaalt; Of

(b) u een materiële schending begaat van een of meer bepalingen van deze voorwaarden.

8.3 Bij beëindiging van uw lidmaatschap om enige reden:

(a) moet u KEYS CONCIERGE onmiddellijk alle uitstaande onbetaalde contributie en rente betalen;

(b) blijven de opgebouwde rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen per de einddatum of datum van beëindiging onaangetast, inclusief het recht tot vordering van schadeloosstelling met betrekking tot elke schending van het contract die op of vóór de datum van beëindiging of de einddatum bestond; En

(c) blijven clausules die uitdrukkelijk of stilzwijgend de beëindiging overleven, volledig bindend en rechtsgeldig.

9. ALGEMEEN

9.1 Overmacht Geen van beide partijen schendt deze voorwaarden of is aansprakelijk voor vertraging of verhindering van de uitvoering van een of meer van zijn verplichtingen krachtens deze voorwaarden als een zodanige vertraging of verhindering wordt veroorzaakt door gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken waarover deze redelijkerwijs geen controle heeft.

9.2 Toewijzing en andere behandelingen

(a) KEYS CONCIERGE kan op elk gewenst moment een of meer van of al zijn rechten krachtens deze voorwaarden toewijzen, overdragen, verhypothekeren, berekenen, uitbesteden of op enige andere wijze behandelen en kan op elke wijze een of meer van of al zijn verplichtingen krachtens deze voorwaarden aan derden of een tussenpersoon uitbesteden of delegeren.

(b) U mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KEYS CONCIERGE, een of meer van of al zijn rechten of verplichtingen krachtens deze voorwaarden niet toewijzen, overdragen, verhypothekeren, berekenen, uitbesteden, er een trust voor opzetten of op enige andere wijze behandelen.

9.3 Gehele overeenkomst Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en KEYS CONCIERGE en vervangt en vernietigt alle vorige overeenkomsten, beloften, verzekeringen, garanties, verklaringen en afspraken tussen ons, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dit onderwerp.

9.4 Variatie KEYS CONCIERGE kan deze voorwaarden van tijd tot tijd na redelijke kennisgeving wijzigen en informeert u over eventuele veranderingen voordat dergelijke veranderingen van kracht worden.

9.5 Afstandsverklaring Een afstandsverklaring van enig recht of rechtsmiddel is uitsluitend van kracht indien schriftelijk doorgegeven en wordt niet beschouwd als een ontheffing van enige daaropvolgende schending of fout. Uitstel of uitblijven van de uitvoering of de eenmalige of gedeeltelijke uitvoering van een recht of rechtsmiddel betekent geen:

(a) afstandsverklaring van dat of enig ander recht of rechtsmiddel; Of

(b) verhindering of beperking van de verdere uitvoering van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

9.6 Ontbinding Als een voorziening van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar is of wordt, moet deze als gemodificeerd beschouwd worden voor zo ver dit minimaal noodzakelijk is om deze geldig, wettelijk en uitvoerbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, zal de desbetreffende voorziening geheel of gedeeltelijk als verwijderd beschouwd worden. Elke gehele of gedeeltelijke wijziging of verwijdering van een voorziening krachtens deze clausule tast de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze voorwaarden niet aan.

9.7 Derden Niemand anders dan een partij in deze voorwaarden heeft enig recht om een of meer van deze voorwaarden af te dwingen.

9.8 De geldende wet Deze voorwaarden en alle geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die eruit voortvloeien of er verband mee houden of met hun onderwerp of vorm, vallen onder en moeten worden geïnterpreteerd conform de wetten van Engeland en Wales.

9.9 Jurisdictie Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de Rechtbank van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie heeft voor beslechting van alle geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorm.

*Geëxploiteerd door en onder vergunning van Signallia Marketing Distribution, SA (Het bedrijf) CIF-nummer A-76539030, gevestigd op het adres Avenida San Francisco, nummer 12, Los Cristianos, Arona, CP 38650, Santa Cruz de Tenerife